Regulamin obowiązujący dla transakcji dokonanych od 25.12.2014r:

1. Sklep internetowy, działający pod adresem centrosan.pl prowadzony jest przez firmę:

„Centrosan-BUD” Mariusz Korc, Jakub Piwowarski Spółka jawna
05-500 PIASECZNO, ul.Julianowska 24B, NIP: 123-09-26-598.

tel.:      +48 22 737-08-28

tel/fax: +48 22 737-08-35

sklep: wew.17,18,19

księgowość wew.16

magazyn: wew.24

E-mail: info@centrosan.pl

2. Stroną dokonującą zakupu w sklepie, jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przedsiębiorca lub spółka. Stroną dokonującą sprzedaży produktów jest firma CENTROSAN-BUD zwana dalej Sprzedawcą.

3. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane w chwili składania zamówienia na stronie WWW, w cenach obowiązujących w chwili sprzedaży i podawanych w PLN wraz z podatkiem VAT.

4. Zamówienia:
a) Zamówienie uznawane jest za złożone od chwili, gdy na adres poczty elektronicznej zamawiającego towar, wysłane zostanie potwierdzenie złożenia zamówienia.
b) O każdej zmianie statusu zamówienia Kupujący informowany jest poprzez wysyłanie wiadomości elektronicznych na podany przy składaniu zamówienia adres poczty elektronicznej
c) Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 18.00, w soboty, w niedziele oraz w święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 3 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem, po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
d) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia na każdym jego etapie.
e) Umowa kupna-sprzedaży uznana jest za zawartą w momencie wystawienia dokumentu sprzedaży.

5. Sprzedawca prowadzący sklep www.centrosan.pl postępuje zgodnie z kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Z ustawą można się zapoznać pod adresem:http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071711206.

6. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 roku), klient ma prawo do rezygnacji z zakupu w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny produktów wraz z zapłaconymi kosztami przesyłki. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. W momencie zamówienia klient ma prawo wyboru dokumentu sprzedaży: Faktura VAT fiskalna – dla klientów nie prowadzących działalności gospodarczej, Faktura VAT – tylko i wyłącznie dla Firm lub osób prowadzących działalność gospodarczą.

8. Sprzedawca informuje, że jego obowiązkiem jest dostarczenie rzeczy wolnych od wad. Dostarczane towary są wolne od wad.

9. Sposoby płatności w sklepie centrosan.pl

  • Przedpłata na konto : zamówienie zostanie przekazane do realizacji, gdy pieniądze zostaną zaksięgowane na koncie bankowym Sprzedawcy (nie wymagamy przesłania potwierdzenia wpłaty na nasze konto);
  • Gotówka – przy odbiorze osobistym w sklepie – adres­ „Centrosan-BUD” Mariusz Korc, Jakub Piwowarski Spółka jawna 05-500 PIASECZNO, ul.Julianowska 24B

10. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez „Centrosan-BUD” Mariusz Korc, Jakub Piwowarski Spółka jawna. Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

  • Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

11. Kupujący dokonujący płatności za zakupione towary w formie przelewu na podstawie wystaionej faktury pro formy, przesłanej do Klienta drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Klienta.

12. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie i taśmy nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy w obecności kuriera dokonać otwarcia, sprawdzić stan towaru i ewentualnie sporządzić protokół szkód a także jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia okoliczności uszkodzenia przesyłki. Sprawdzenie stanu przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia, niezgodności stanu przesyłki z fakturą czy też kradzieży w transporcie. Prosimy zachować opakowanie fabryczne w okresie gwarancyjnym.

13. Towar posiada gwarancję producenta lub importera. Warunki gwarancji są określone w druku gwarancji. Informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów np. w skutek błednego działania systemu teleinformatycznego. Sklep nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości produktów oraz ich zmianę przez producenta. Zdjęcia mogą odbiegać od oryginałów.

14. Wykonując obowiązek wskazania pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur, niniejszym informujemy, że:
a) Miejski (powiatowy) rzecznik konsumentów pomaga mieszkańcom w każdym powiecie i mieście na prawach powiatu. Konsumenci mogą od niego uzyskać bezpłatną poradę lub informację prawną w sprawach dotyczących każdego rodzaju sporu ze sprzedawcą lub usługodawcą – bez względu na miejsce siedziby przedsiębiorcy. Niekiedy rzecznik występuje do przedsiębiorcy z interwencją w imieniu konsumenta: przedstawia jego roszczenia i aktualny stan prawny oraz wskazuje prawidłowy sposób rozpatrzenia reklamacji. Ponadto udziela pomocy w przygotowaniu pozwu, a nawet może przystępować do już toczących się postępowań sądowych, by działać w imieniu i na rzecz konsumentów;
b) istnieje możliwość skierowania sprawy przed stały polubowny sąd konsumencki, tj. sąd orzekający w sporach cywilnoprawnych, działający przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej (WIIH) i przy ich oddziałach zamiejscowych. Polubowne sądy konsumenckie rozpatrują spory między konsumentami a przedsiębiorcami, jeżeli wynikają one z zawartej umowy sprzedaży lub z umowy o świadczenie usług. Do rozpatrzenia sprawy niezbędna jest zgoda obu stron sporu. W skład sądu wchodzą arbitrzy powołani zarówno przez przedstawicieli przedsiębiorców, jak i przez konsumentów. Postępowanie przed sądem polubownym jest mniej sformalizowane od postępowania przed sądem powszechnym, a także krócej trwa. Jest również dużo tańsze, gdyż nie pobiera się opłaty wpisowej, a jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością powołania biegłych. Dane kontaktowe do stałych polubownych sądów konsumenckich są dostępne na stronie internetowej UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
c) istnieje możliwość skierowania sprawy do mediacji. Odbywa się ona przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej – postępowanie mediacyjne między przedsiębiorcą a konsumentem, inicjowane na wniosek konsumenta lub z urzędu, jest bezpłatne (poza ewentualnymi kosztami opinii zleconych rzeczoznawcom). Zadaniem Inspekcji Handlowej jest obiektywne i niezależne przedstawienie stronom umowy aktualnego stanu prawnego i ewentualnych propozycji polubownego zakończenia sporu. Mediator wyznacza stronom termin na zawarcie porozumienia. W przypadku jego przekroczenia lub też oświadczenia co najmniej jednej ze stron, że nie wyraża ona zgody na takie zakończenie sprawy, odstępuje się od mediacji. Dane kontaktowe wojewódzkich inspektoratów kontroli handlowej są dostępne na stronie UOKIK pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
Treść punktów a), b) oraz c) powyżej zaczerpnięto ze strony http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl

15. Zamawiąjacy w momencie reklmacji/zwrotu wysyła Sprzedającemu drogą elektroniczną na adres info@centrosan.pl lub drogą pocztową na adres:

„Centrosan-BUD” Mariusz Korc, Jakub Piwowarski Spółka jawna

ul. Julianowska 24B

05-500 PIASECZNO

Wypełniony poniższy formularz:


„Centrosan-BUD” Mariusz Korc, Jakub Piwowarski Spółka jawna
ul.Julianowska 24B
05-500 PIASECZNO
fax: +48 22 737-08-28

info@centrosan.pl

 

 

 

                                             Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

…………………………………………………………* niniejszym odstępuje od umowy sprzedaży

następujących rzeczy ………………………………………………………/…………………………………………….

o świadczenie następującej usługi , zawartej z Centrosan-BUD Mariusz Korc, Jakub Piwowarski

Spółka jawna z dnia ………………………….

 

Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr ……………………………………………………………………..

 

Data i podpis

 

………………………………………..

* – imię, nazwisko, adres, adres e-mail

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Regulamin obowiązujący dla transakcji dokonanych do 24.12.2014r:

Sprzedajacą firmą jest:

„Centrosan-BUD” Mariusz Korc, Jakub Piwowarski Spółka jawna
05-500 PIASECZNO, ul.Julianowska 24B, NIP: 123-09-26-598

tel.:      +48 22 737-08-28

tel/fax: +48 22 737-08-35

sklep: wew.17, 18, 19

księgowość wew.16

magazyn: wew.24

E-mail: info@centrosan.pl

1. Ceny towarów podajemy w kwotach brutto w złotych polskich. Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Towar wysyłamy na koszt odbiorcy lub klient możne odebrać go u nas w firmie. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Ceny na potwierdzonym przez nasza firmę zamówieniu są zobowiązujące. Każda transakcja wymaga wpłaty zaliczki minimum w wysokości 40% wartości transakcji (niezależnie od rodzaju formy płatności – możliwe są ustalenia indywidualne po kontakcie z firma).      W odpowiedzi na złożone zamówienie informujemy o kosztach przesyłki oraz o konieczności wpłaty zaliczki na konto bankowe lub w kasie firmy oraz o czasie realizacji zamówienia. W e-mail`u potwierdzającym wysyłamy treść faktury Pro Forma.

2. Zamówienie są składane przy pomocy formularza na stronie sklepu
tzn www.centrosan.pl
telefonicznie pod numerami: +48 22 737 08 28 w.17, 18, 19
(pon – pi w godz 8-18, sob w godz 9-14)
poprzez E-mail: info@centrosan.pl

3. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia lub braku kontaktu z Nabywcą w ciągu trzech dni od daty złożenia zamówienia – zamówienie zostanie anulowane. Z chwilą potwierdzenia przez obie strony zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą na realizację transakcji dot. zamówionego towaru.

4. Złożenie potwierdzonego zamówienia przez Nabywcę  i  Sprzedającego jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy. Oferta jest ważna tylko na terenie Polski.

5. Przy wyprzedaży, ograniczona jest liczba towarów, i w tym przypadku realizację zamówień dokonujemy w/g kolejności napływających zamówień. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów (Dz.U.nr 22, poz.271 ze zmianami) Zamawiający, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie do 10 dni od dnia wydania towaru.

7. Przekazywane przez Nabywcę dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do obsługi zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom do przetwarzania.

8. Formy płatności:
A: gotówka – przy odbiorze osobistym w sklepie – adres j/w –

B: przedpłata – na konto firmowe wg przesłanej Faktury Pro-Forma

C: za pobraniem – płatność gotówkowa przewoźnikowi przy odbiorze towaru ale tylko w przypadku gdy sprzedający potwierdzi taką formę płatności.

D: przelew – dotyczy partnerów handlowych z „historią zakupów.

9. Nabywca przy płatności typu „B: przedpłata” – otrzymuje fakturę Pro-Forma i powinien dokonać płatności; przy tego rodzaju zamówieniach dopiero po otrzymaniu płatności przystępujemy do realizacji zamówienia. Na wpłatę czekamy trzy dni robocze od momentu wysłania faktury Pro-Forma.
Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

10.Wartość zamówienia typu „B: za pobraniem” nie może przekraczać 5.000,00 PLN. Granice tą reguluje regulamin firm kurierskich. Koszty przesyłki zależa od sposobu wysłania towaru. Koszty przesyłki ponosi odbiorca, tzn towar wysyłamy na koszt odbiorcy. O kosztach przesyłki powiadamiamy odbiorcę E-mail`em. Odbiorca musi wyrazic zgode na poniesienie tych kosztow i uiszcza je w momencie odbioru towaru. Możliwe jest zawiezienie towaru przez nasz transport, wymaga to jednak indywidualnych negocjacji. Przy większych zamówieniach koszt przesyłki może być bezpłatny – warunki ustalane po indywidualnych negocjacjach

11. Towar posiada gwarancję producenta lub impoertera. Warunki gwarancji są określone w druku gwarancji. Reklamacje rozpatrywane są do dwóch tygodni. W szczególnych przypadkach termin może ulec wydłużeniu. Informujemy, że każdy towar poddany jakimkolwiek zmianom lub przeróbce, traci prawa gwarancyjne. Produkty w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumienia Kodeksu Cywilnego art. 543/71. Informacje na temat sprzętu w ofercie Sklepu są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Zastrzegamy sobie prawo do błędów np w skutek błednego działania systemu teleinformatycznego. Sklep nie odpowiada za błędne podanie parametrów i właściwości produktów oraz ich zmianę przez producenta. Zdjęcia mogą odbiegać od oryginałów

12. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie i taśmy nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone, należy w obecności kuriera dokonać otwarcia, sprawdzić stan towaru i ewentualnie sporządzić protokół szkody a także jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia okoliczności uszkodzenia przesyłki. Sprawdzenie stanu przesyłki jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia roszczeń Nabywcy z tytułu uszkodzenia, niezgodności stanu przesyłki z fakturą czy też kradzieży w transporcie. Prosimy zachować opakowanie fabryczne w okresie gwarancyjnym.

13. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

14. Składając zamówienie Nabywca akceptuje powyższy regulamin.

15. Wstępne wygenerowanie zamówienia bez jego akceptacji przez Zamawiającego i Sprzedającego jest tylko próbą nawiązania kontaktu o ile jest podany kontakt zwrotny do Zamawiającego (np telefon  –  wtedy oddzwaniamy)